Adótanácsadó

Időtartam: 14 hónap
Kezdési időpont: 2024-05-10

Még csatlakozhat!

Képzés díja: 320 000 Ft

Zárómérések díja: 132 000 Ft
Tankönyvek díja: 22 320 Ft
Teljes képzési díj összesen: 438 000 Ft

Képzés tervezett befejezési
Időpontja:
2025-09-30

Helyszín: Több helyszín

szakképesítés azonosító száma: 04115006

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2020/000098

Az ütemezésről érdeklődjön képzési referensünknél.
 • 10% visszatérő hallgatóknak
 • 5% egy összegben fizetőknek

  A kedvezmények nem vonhatók össze!

 • online órák díja
 • tananyagegység záró mérésének díja
 • digitális tananyag
 • gyakorló feladatok
 • A képzés sikeres teljesítését követően a Perfekt Zrt. tanúsítványt állít ki.
 • Digitális készségfejlesztés – 4 előadásból álló webinárium: A tanulási folyamat támogatása érdekében képzésünk 4 előadásból álló DIGITÁLIS KÉSZSÉGFEJLESZTÉS webináriumot is tartalmaz. A webinárium célja, hogy a képzésben résztvevő megismerkedjen élményalapú, tanulást segítő módszerekkel, eszközökkel. Ezáltal sikeresen és magabiztosan fognak eligazodni a résztvevők a digitális technológia világában, a különböző innovatív eszközök, alkalmazások, appok segítségével.

Kérdésed van?

Ferencz Noémi
Képzési referens
Oktatási Referens
Titulus, rövid leírás

Ügyfélszolgálat
06 30 445 4490

A képzés általános leírása

Olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek a vállalkozások, költségvetési szervek, egyéb szervezetek és magánszemélyek adózással kapcsolatos feladatainak ellátására, ezen belül

 • a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az adókötelezettségek és a költségvetési támogatás beazonosítására,
 • az adóhatóság előtti eljárásokban képviselet ellátásra,
 • ellenőrzési tagként az adókötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódóan ellenőrzésre.

AZ ADÓTANÁCSADÓ …

a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz:

 • segíteni az adózókat az önálló jogértelmezésben a jogkövetői magatartásra ösztönözve,
 • megóvni az ügyfeleket az adókötelezettség nem teljesítéséből adódó jogkövetkezményektől.
 • adótervezés keretében adótakarékos, de jogkövető megoldásokat javasolni,
 • adózási alternatívákat kidolgozni ügyfelei számára,
 • megbízás alapján elkészíteni, ellenőrizni, ellenjegyezni az adóbevallásokat,
 • jelezni, a költségvetésért felelős intézmények felé a gyakorlatban jelentkező ellentmondásokat, javaslatot tenni ezek feloldására,
 • tájékoztatni a külföldieket érintő hazai adózási szabályokról, a külföldiek magyarországi munkavállalásával kapcsolatos alapvető adó és járulékfizetési szabályokról,
 • értelmezni és alkalmazni a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményeket,
 • iránymutatást adni a járulékszabályok megfelelő alkalmazásához,
 • átfogó információkat nyújtani az importügyletek kapcsolódó vámeljárási szabályokban,
 • alkalmazni az önkormányzatokhoz kapcsolódó adószabályokat (helyi adók, települési adók),
 • tevékenysége során szóban és írásban eredményesen kommunikálni a környezetével, megbízóival, hatósági szakemberekkel és más tanácsadókkal, szakértőkkel,
 • munkájához használni a különféle digitális eszközöket, rendszereket (integrált vállalat-irányítási rendszerek, könyvelőprogramok, számlázó programok, adóbevallások, elektronikusan elérhető adatbázisok, adótanácsadási szoftverek stb.).

Az adótanácsadók, jellemzően a magyarországi adózással kapcsolatos, a vállalkozások, költségvetési szervek egyéb szervezetek (pl.: nonprofit szervezetek), magánszemélyek adóival, adójellegű kötelezettségeivel, költségvetési támogatásával kapcsolatos, operatív ügyeket intéznek, továbbá belföldi adótervezési feladatokat látnak el.

Az adótanácsadó a kapott megbízás alapján, átnézi a rendelkezésre álló dokumentációkat (szerződések, számviteli kimutatások), azonosítja a megbízással összefüggő problémákat, az ezekhez kapcsolódó adókötelezettségeket, és ezek hatásáról és következményeiről megbízójának pontos tájékoztatást ad.

Elkészíti, ellenjegyzi vagy javaslatot tesz a könyveléstől, bérszámfejtéstől, illetve külső vagy belső adatszolgáltatóktól kapott vagy beszerzett adatok alapján a bevallások elkészítésére. Segítséget nyújt az adókötelezettségekhez (pl. bevallás, adatszolgáltatás) kapcsolódó szám-viteli feltételrendszer kialakításában, működtetésében, elemzi, hasznosítja az abból nyert információkat. Megbízója vagy munkaadója felhatalmazása alapján részt vesz az adókötelezettségek teljesítésében, a jogok érvényesítésében. Az adóhatóságok előtti eljárásokban képviseletet lát el.

Ellenőrzési szervezetek tagjaként/vezetőjeként részt vesz az adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzésében, az ellenőrzések megszervezésében, irányításában.

Jogi feladatok a gyakorlatban

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • alkalmazni és értelmezni az adójogszabályokat,
 • a polgári és társasági jog alapjait megismerni és értelmezni,
 • felismerni a gazdálkodó szervezetek fajtáit,
 • a versenytörvényre figyelemmel végezni munkáját,
 • követni a jogszabályok változását.

Számviteli ismeretek

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • az adó és járulékszabályok alkalmazásánál felismerni és értelmezni a számviteli szabályokat,
 • a bizonylatokkal szemben támasztott követelményeket alkalmazni,
 • gazdasági eseményeket könyvelni, rámutatni milyen azok hatása a mérlegre és az eredménykimutatásra,
 • értelmezni a vállalkozások beszámolóit, a mérleg összeállításának szabályait.

Az adóigazgatás általános és speciális szabályai

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • átlátni, értelmezni és alkalmazni az adózás rendjéről, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló törvényben foglaltakat,
 • az adóeljárásjogi kérdésekhez kapcsolódó alacsonyabb szintű jogszabályok (pl. kormányrendeletek) előírásait alkalmazni,
 • összefüggéseiben ismerni az adótanácsadói feladatait elsősorban a magyar adó- és járulékügyekre vonatkozóan,
 • alkalmazói szinten ismerni az elektronikus bevallási, adattovábbítási és adatlekérdezési felületet,
 • követni a jogszabályok változását.

A forgalmi adók, a jövedéki adóztatás és a vámismeretek

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • átlátni, értelmezni és alkalmazni az általános forgalmi adó törvényben foglaltakat,
 • ismeri, átlátja, szükség esetén alkalmazza Magyarországon hatályos további közvetett adónemeket,
 • elektronikus és online szolgáltatásokat (NAV, Kincstár, NEAK, KSH stb.), bevallás, adatszolgáltatás, ügyfélkapus szolgáltatásokat használni alkalmazói szinten,
 • adatkezelésre, adatszolgáltatásra vonatkozó információbiztonság szabályainak betartására,
 • a jogszabályváltozások követésére.

Jövedelemadózás és járulékfizetés

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • a jövedelemadókkal és a járulékfizetéssel összefüggő ismereteinek bővítésére, a változások rendszeres figyelésére és értelmezésére,
 • az egyes adónemek
  • alanyainak felismerésére,
  • az értelmező rendelkezések alkalmazására,
  • kedvezmények, mentességek elkülönítésére,
  • adóelőleg, adó megállapítására,
  • kapcsolódó adókötelezettségek teljesítésére vonatkozó szabályok betartására,
 • az egyes járulékfizetési szabályokra figyelemmel azokat alkalmazni,
 • ismerni és alkalmazza Magyarország legfontosabb közvetlen adónemeire vonatkozó szabályozást,
 • a jogszabályok és egyéb kapcsolódó jogszabályi előírások értelmezésére és az alternatívák kidolgozására,
 • elektronikus és online szolgáltatások (NAV, Kincstár, NEAK, KSH stb.), bevallás, adatszolgáltatás, ügyfélkapus szolgáltatások használatára saját és ügyfelei számára,
 • adatkezelésre, adatszolgáltatásra vonatkozó információbiztonság szabályainak betartására,
 • a jogszabályváltozások követésére.

Egyéb adók, illetékek

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • az illetékre vonatkozó törvényi szabályozást értelmezni, alkalmazni,
 • a helyi adótörvény ismeretében az abban foglalt adónemek fajtáira, alapján adó mértékére és kedvezményeire, bevallására, adófizetésére vonatkozó szabályokat ismerni és alkalmazni,
 • ismerni és alkalmazni a gépjárművek adóztatására vonatkozó jogszabályokat,
 • egyéb adónemek (innovációs járulék, környezetvédelmi termékdíj, környezetterhelési díj, játékadó, bányajáradék) vonatkozásában ismerni és alkalmazni azok hatályára, alapjára, mértékére, kedvezményeikre, kiszámításukra, bevallásukra, adófizetésre vonatkozó szabályokat,
 • elektronikus és online szolgáltatásokat (NAV, Kincstár, NEAK, KSH stb.), bevallás, adatszolgáltatás, ügyfélkapus szolgáltatásokat használni alkalmazói szinten,
 • adatszolgáltatásra, adatkezelésre és az információbiztonságra vonatkozó szabályokat betartani,
 • a jogszabályváltozások követni.

Adótanácsadás, adókommunikáció

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • követni és értelmezni a jogszabályváltozásokat, tájékoztatni a kollegákat, vezetőket az új szabályokról, erre vonatkozóan kidolgozni javaslatokat,
 • feltérképezni az adózó adókötelezettségének teljesítését az elévülési időn belül,
 • közreműködni az adóhatóságok általi ellenőrzések esetén a vállalkozásnál az ellenőrzésre való felkészülésben és személyesen részt venni az ellenőrzés folyamatában,
 • képviselni az adózót az ellenőrzések időszakában,
 • rámutatni a pénzmosással kapcsolatos jelenségekre,
 • használni a saját és a vállalkozás ügyeinek intézéséhez rendelkezésre álló elektronikus és online szolgáltatásokat (könyvelőprogram, vállalati integrált rendszerek, adatbázisok (NAV, Kincstár, NEAK, KSH stb.), bevallás, adatszolgáltatás, ügyfélkapus szolgáltatások, jogtár használatstb.)
 • az adatszolgáltatásra, adatkezelésre és az információbiztonságra vonatkozó szabályok betartására.

A tanítási-tanulási folyamat végén tananyagegységenként kerül sor a képzésben résztvevők tanulási eredményének mérésére és értékelésére a Perfekt által kijelölt időpontban és helyszínen.

Az értékelés megfelelt és nem megfelelt minősítésű.

Amennyiben a tananyagegységek tanulási eredményének mérése megfelelt minősítésű, a Perfekt tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő részére.

A tanúsítvány a képesítő vizsgára bocsátás feltétele.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • a képzésben résztvevő hiányzása tananyagegységenként nem haladja meg a minimális óraszám 30 %-át,
 • a képzésben résztvevő a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a tananyagegységek szakmai követelményeinek mérését külön-külön minimum 60 %-os szinten teljesítette.

KÉPESÍTŐ VIZSGA

Szakmai képzéshez kapcsolódó, szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

A képesítő vizsga írásbeli és projektfeladatból álla sikeres vizsgát követően a vizsgázó államilag elismert  képesítő bizonyítványt szerezhet.

A képesítő vizsga részletes leírása:

A https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon található programkövetelmény alapján.

A képzés megkezdésének feltételei

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Szakmai előképzettség:

Szakképesítés, szakképesítés-ráépülés

 • 04115005 Államháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítés
 • 04115002 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés
 • 55 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés (150/2012.(VII.6.) Korm.rendelet
 • 55 344 03 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés (150/2012.(VII.6.) Korm.rendelet
 • 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés (150/2012.(VII.6.) Korm.rendelet
 • 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés (133/2010.(IV.22) Korm.rendelet
 • 54 344 02 0001 54 02 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés(133/2010.(IV.22) Korm.rendelet)
 • 54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő szakképesítés (133/2010.(IV.22) Korm.rendelet)
 • 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés (1/2006. (II.17.) OM rendelet)
 • 54 344 02 0001 54 02 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés (1/2006. (II.17.) OM rendelet)
 • 54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő szakképesítés (1/2006. (II.17.) OM rendelet)
 • 54 3436 03 Mérlegképes könyvelő (államháztartási szakon) szakképesítés Mérlegképes könyvelő (egyéb szervezeti szakon) szakképesítés Mérlegképes könyvelő (vállalkozási szakon) szakképesítés (37/2003. (XII.27.) OM rendelet)
 • regisztrált mérlegképes könyvelő

Felsőfokú végzettség esetén:

 • Gazdaságtudományi területen szerzett végzettség vagy egyéb felsőfokú végzettség (oklevél, vagy az oklevél kibocsátásának feleltételeként letett záróvizsga)
 • pontban fel nem sorolt egyéb felsőfokú végzettséggel rendelkezők

Szakmai gyakorlat területe és időtartama:

7.2.1 és 7.2.2.1 szakmai előképzettség esetén legalább egy év pénzügyi vagy számviteli, vagy adóigazgatási, vagy adóoktatási területen szerzett (igazolt) gyakorlat.

7.2.1 7.2.2.2. szakmai előképzettség esetén legalább kettő év pénzügyi vagy számviteli, vagy adóigazgatási, vagy adóoktatási területen szerzett (igazolt) gyakorlat.

Perfekt csapata
szakértelem

Rólunk

Elkötelezettek vagyunk, hogy a legmagasabb színvonalú képzéseket kínáljuk mindenkinek, aki tudását és készségeit szeretné fejleszteni. Oktatóink mélyreható tapasztalata, szakértelme és szenvedélye teszi a Perfektet igazán különlegessé és minden nálunk tanuló számára elérhetővé a magas színvonalú oktatást és a szakmai fejlődést.

Miért a Perfekt a legjobb választás?

Missziónk, hogy inspiráljuk és támogassuk az embereket életük minden szakaszában és sokéves tapasztalatunkat innovatív oktatási módszereinkkel ötvözve elősegítsük a folyamatos fejlődést. Kötelezettségünk, hogy az oktatás erejével és innovatív, személyre szabott képzési megoldásainkkal hozzájáruljunk a társadalom fejlődéséhez. Ha képzés akkor Perfekt, mert a tudás a legjobb befektetés!
Erős szakmai háttér, felkészült oktatók
Élő online konzultációk
E-learning tananyagok
Nincsenek rejtett költségek
Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat
Visszanézhető konzultációs videók
Záróvizsgák elérhetősége
Online tanulói közösség

Rólunk mondták

A szegedi Perfekttel voltam kapcsolatban, nagyon alkalmazkodóak voltak és segítőkészek, mindent megadtak a megfelelő felkészüléshez.
Szekszárdi Perfekttel voltam kapcsolatban. Csak pozitívat tudok róluk mondani. 🙂
Bátran ajánlom mindenkinek, akinek magas szintű szakmai tudásra van szüksége, profi oktatóktól!
Köszönöm a sok segítséget! Ajánlom mindenkinek a Budapesti irodát. Sokat segítettek nekem. 🙂 Üdv, Botond

Spórolj akár 500 000 Ft-ot és 1,5 évet!

Jelentkezz június 30-ig Vállalkozási Mérlegképes Könyvelő képzésünkre a kedvező feltételekért!

2024 júliustól hatósági képzéssé alakulnak a könyvelő képzések, ami jelentős szigorításokkal és ár- valamint időtartam növekedéssel jár.