Felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás

Felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás

A felnőttképzést kiegészítő tevékenység/Felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás célja:

annak felmérése, hogy a képzésre jelentkező dokumentumokkal nem igazolt tanulmányai vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatai alapján képes-e a képzés során elsajátítandó tananyagegység követelményeinek teljesítésére, amelynek eredményeként a követelmények megfelelő szintű teljesítése esetén a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre jelentkezőt fel kell menteni.

Az előzetes tudásszint felmérését igénylő jelentkezők megszerzett tudásának felmérése írásbeli tesztekkel, feladatsorokkal és/vagy szóbeli felméréssel (kérdéssorokkal) valósul meg. A tesztek alapjául a képzés során alkalmazott értékelési eszközök szolgálnak.

Az adott képzéshez kapcsolódó feladatsorok tartalmazzák a szükséges bemeneti kompetenciákra vonatkozó mérhető, értékelhető feladatokat. A bemeneti kompetenciák meghatározása minden esetben a képzés képzési programjának segítségével kerülnek meghatározásra.

A felmérés eredménye alapján az értékelést végző oktató javaslatot tesz az előzetes tudásszint felmérését kérő jelentkező számára az adott tananyag egység (modul) óraszámára vonatkozóan. A felnőttképzési szerződés megkötése a fentiek figyelembevételével történik meg.

Az előzetes tudásszint felmérése a képzéseink iránt érdeklődő, képzéseinkre jelentkezők számára biztosított szolgáltatás, amennyiben az érdeklődő/jelentkező előzetesen írásban kéri.

A felnőttképzést kiegészítő tevékenység/Felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás célja:

az álláskeresési technikák elsajátíttatása a képzésben résztvevővel, hogy képessé váljon az önállóbb álláskeresésre és ezzel a lehető legrövidebb időn belül el tudjon helyezkedni a munkaerőpiacon.

Óraszáma: 18 óra (a megrendelő igényének megfelelően a modulok feldolgozása ettől eltérő időtartamban is történhet).


Tematikája:

1. Önismeret, munkaerő-piaci ismeretek

Célja: A modul elvégzése után a képzésben résztvevő képes lesz:
– képességei, személyes tulajdonságai és a választható foglalkozások összefüggéseinek felvázolására,
– a potenciális munkaadói kör felvázolására, pozitívumokra támaszkodó, realitásra törekvő önjellemzés készítésére.

Tartalma:
– Önismeret-fejlesztés a foglalkozás területén, pozitív szemléletre való törekvés kialakításának támogatása.
–    Munkaerő-piaci ismeretek, a lehetséges munkaalkalmak áttekintése, a reális önértékelésre való törekvés elérése.

A modul teljesítésének értékelési módja:
Önértékelés, ezt követően teszt majd csoportos kiértékelés.

2. Önéletrajz, kísérőlevél

Célja: A modul elvégzése után a képzésben résztvevő képes lesz:
– az önéletrajz-típusok, jellemzőik, valamint a gyakorlati alkalmazás kritériumainak felsorolására,
– a tartalmi és formai követelmények figyelembevételével a számára legelőnyösebb önéletrajz elkészítésére, továbbá kísérőlevél megfogalmazására.

Tartalma:
– Az önéletrajz-típusok, valamint az önéletrajz-készítés alapelveinek megismertetése.
– A kísérőlevél tartalmi és formai követelményeinek elsajátíttatása.

A modul teljesítésének értékelési módja:
Önértékelés, ezt követően teszt majd csoportos kiértékelés.

3. Álláshirdetés, kapcsolatfelvétel, interjú

Célja:
A modul elvégzése után a képzésben résztvevő képes lesz:
– felsorolni az álláskeresés módjait, álláshirdetést készíteni,
– felidézni a kapcsolatfelvételi módok szabályait, valamint szituációs gyakorlat keretei között azokat alkalmazni,
– ismertetni az interjúra történő felkészülés összetevőit, követelményeit, szituációs gyakorlat során alkalmazni ismereteit, továbbá reagálni a leggyakrabban felmerülő interjúkérdésekre.

Tartalma:
– A betöltetlen állások felkutatásának lehetséges módjainak ismertetése, valamint az álláshirdetés megfogalmazásának kritériumai.
– A kapcsolat felvételi módokat, az ezzel kapcsolatos tudnivalók.
– A felvételi interjú körülményeinek bemutatása, követelményei, a legjellemzőbb interjúkérdések, az interjú utólagos kiértékelésének szempontjai.

A modul teljesítésének értékelési módja:
Önértékelés, ezt követően teszt majd csoportos kiértékelés.

Az Álláskeresési technikák a képzésben résztvevők számára biztosított szolgáltatás, amennyiben a résztvevő írásban kéri.

A felnőttképzést kiegészítő tevékenység/Felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás célja:

a közfoglalkoztatásból való kivezetés támogatása, a képzés hatékonyságának javítása, mely az együttműködés és motiváció, a konfliktuskezelés, valamint a tanulási technikák területeinek fejlesztésére terjed ki.

Óraszáma: 16 óra (2×8 óra) tantermi foglalkozás

Alkalmazott módszer: cselekvésorientált és életpálya szemléletű, komplex tréning-módszer, mely alapvetően személyiségfejlesztésre irányul és a résztvevők tudatos, önként vállalt hatékony együttműködésén alapul. A tréning-módszer csoportos foglalkozások formájában csoportdinamikai hatásokra és irányított tapasztalati tanulásra épít, eredményeként a résztvevők új ismereteket, kompetenciákat sajátítanak el, valamint intra- és interperszonális készségek fejlesztésére kerül sor.


Tematikája:

1. Együttműködés és motiváció (6 óra)
Cél: a képzéssel és a nyílt munkaerő-piacon történő későbbi elhelyezkedéssel kapcsolatos motiváció felkeltése, erősítése és fenntartása, a résztvevők motiváltságának növekedése mind képzési, mind munkavállalási, mind pedig saját sorsuk irányításának tekintetében. A csapatépítés folyamata a képzés hatékonyságát, sikerességét segíti elő. A közösségi tudat támogató és kreatív légkört teremt, mely erősíti a tanulás és a konkrét képzés iránti elkötelezettséget.
1.1. Az együttműködés felépítése (versengés kontra együttműködés, megbízhatóság, együttműködés és hatékonyság a csoportban, saját szerep felismerése a team munkában, csoporttá alakulás)
1.2. Érdeklődés felkeltése, saját motivációs alap felmérése (belső és külső motivációk, kényszerek, elvárások feltérképezése)
1.3. Saját életpálya áttekintése, adott élethelyzet tudatosítása, helyzetelemzés
1.4. Jövőkép, a célok reális kiválasztása és megfogalmazása, döntéshozatal, felelősségvállalás
1.5. Önbizalom erősítése, a várható nehézségek tudatosítása, felkészülés a leküzdésükre (akadályok elhárítására módszerek kialakítása, motivációt erősítő elemek beazonosítása)


2. Konfliktuskezelés (5 óra)
Cél: a konfliktushelyzetek megelőzéséhez, elemzéséhez, kezelési/megoldási folyamatának módszereihez, a konfliktuskezeléshez szükséges képességek feltárásához/fejlesztéséhez, valamint a konfliktuskezelés tanításához/tanulásához kapcsolódó tudás mozgósítása, megerősítése, kiegészítése. További cél a konstruktív, erőszakmentes konfliktuskezelés szemléletének megerősítése és formálása, valamint a résztvevők tapasztalatainak és ismereteinek bővítése, képességeinek feltárása és a fejlesztési lehetőségek bemutatása annak érdekében, hogy munkájuk során eredményesen tudják értelmezni és kezelni a konfliktusokat.

2.1. A konfliktus témához kapcsolódó tapasztalatok és szemléletmód elsődleges feltárása
2.2. A konfliktusok definíciója, értelmezése
2.3. Konfliktuskezelési stratégiák megismerése, előnyök és hátrányok
2.4. Saját konfliktuskezelési technikák tudatossá tétele/megismerése
2.5. Hatékony konfliktus megoldási stratégiák elsajátítása (asszertív viselkedés, önérvényesítés-önmenedzselés, nyerő-nyerő megközelítés, aktív meghallgatás, „Én-üzenetek” technikája)

3. Tanulási technikák (5 óra)
Cél: a résztvevők tanulási stílusának, motivációjának megismerése, tudatosítása, hatékony tanulástechnikák, módszerek elsajátítása, gyakorlása, a tanulási stratégia kialakítása a tananyag könnyebb elsajátítása, valamint az eredményes vizsgára való felkészülés érdekében.
3.1. Tanulási motiváció, tanuláshoz való viszony (saját tapasztalatok és szemléletmód feltárása)
3.2. Tanulási stílus (saját tanulási stílus megismerése)
3.3. Tanulási stratégiák (az egyéni tanulási stílushoz illeszkedő tanulási technikák elsajátítása, teljesítmény-szorongás csökkentése, problémamegoldás fejlesztése)
3.4. Tanulási szokások, a tanulás tervezése, időgazdálkodás, pontosság, napirend − hetirend


A Képzés hatékonyságának növelése a képzésben résztvevők számára biztosított szolgáltatás, amennyiben a résztvevő írásban kéri.

A felnőttképzést kiegészítő tevékenység/Felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás célja:

A képzésben résztvevők felkészítést kapjanak a munkaerő-piacra való kijutáshoz.

Óraszáma: 24 óra tantermi foglalkozás

Tematikája:

1.    Munkaerő-piaci alapismeretek (6 óra)
1.1.    Munkaerő-piaci környezet (munkaerő-piac fogalma, foglalkoztatási arányok megoszlása, kistérségi munkaerő-piac)
1.2.    Helyi, térségi munkaerő-piac feltérképezésének módszerei (álláslehetőségek felkutatásának módszerei és eszközei)
1.3.    Foglalkoztatási jogviszonyokkal kapcsolatos alapismeretek (fajtái, eltérései és azokból adódó következmények)
1.4.    Munkaügyi alapfogalmak (munkaszerződés tartalma, munkavállaló jogai, kötelezettségei, adózási alapismeretek stb.)

2.    Álláskeresési alapismeretek (12 óra)
2.1.    Az egyén külső-belső erőforrásai (környezeti, demográfiai, lélektani tényezők, kapcsolati tőke)
2.2.    Tudatos álláskeresési eszközök (egyéni szempontok, munkáltató szempontjai, célállás fogalma)
2.3.    Önéletrajz, motivációs levél megírásának elsajátítása (a megszerzett képesítéshez kapcsolódó munkakör betöltésére alkalmas önéletrajz készítése)
2.4.    Interjúra való felkészülés (megjelenés, viselkedés, kommunikáció)
2.5.    Kapcsolatfelvétel módjai, tárgyalástechnika, önmenedzselés

3.    Kommunikációs alapismeretek (4 óra)
3.1.    Kommunikációs csatornák
3.2.    Verbális nem verbális eszközök
3.3.    Kommunikáció gyakorlása (agresszív, passzív, asszertív kommunikáció szituációs játékokon keresztül

4.    Munkaviszony létesítése (2 óra)
4.1.    Beilleszkedés a munkaközösségbe, tolerancia, lojalitás
4.2.    Munkahely megtartása, alkalmazkodás és önérvényesítés

A kiegészítő tevékenység teljesítésének feltétele – egy a képzéshez kapcsolódó, annak eredményeként betölthető munkakörökhöz igazodó – önéletrajz és motivációs levél elkészítése.

A résztvevők a felnőttképzést kiegészítő tevékenység során szerzett ismereteikről annak végén, teszt formájában adnak számot.

A Munkavállalás elősegítése a képzésben résztvevők számára biztosított szolgáltatás, amennyiben a résztvevő írásban kéri.

Spórolj akár 500 000 Ft-ot és 1,5 évet!

Jelentkezz június 30-ig Vállalkozási Mérlegképes Könyvelő képzésünkre a kedvező feltételekért!

2024 júliustól hatósági képzéssé alakulnak a könyvelő képzések, ami jelentős szigorításokkal és ár- valamint időtartam növekedéssel jár.