Személyes gondoskodást végző személyek továbbképzése

Kreditpontos továbbképzések - Személyes gondoskodást végző személyek továbbképzése

Aktuális adózási, számviteli, munkajogi ismeretek képzési tájékoztató

A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és vizsgakövetelményéről szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet alapján

 

1. A minősített továbbképzési program fajtája: választható továbbképzés

2. A minősített továbbképzési program típusa: szakmai tanfolyam

3. A továbbképzést szervező szervezet megnevezése és címe, vagy a továbbképzést szervező természetes személy neve és címe: Perfekt Zrt., 1118 Budapest, Számadó u. 19. 1.em. 1.ajtó

4. A program címe: Aktuális adózási, számviteli, munkajogi ismeretek

5. A program célja, tartalma, részletes tematikája:

 • A program célja: A személyes gondoskodást végzők ismereteket szerezzenek a legfontosabb adózási, számviteli, munkajogi témákban és az azokat érintő változásokról.
 • A program tartalma, részletes tematikája:

 

A tananyagegység sorszáma és megnevezése:

1. Adózási ismeretek

A tananyagegység célja:

A továbbképzésben résztvevő személyes gondoskodást végzők ismereteket szerezzenek az aktuális adó törvényekről (SZJA; ÁFA; TAO; KATA; KIVA; SZOCHO; TB járulék) és az azokat érintő változásokról. Megismerik a bevallási kötelezettségeket, és a kapcsolódó nyomtatványok kitöltésének szabályait.

 A tananyagegység óraszáma:

16 óra(elmélet: 12 óra, gyakorlat: 4 óra)

 A tananyagegység tartalmi elemei:

– A legalapvetőbb adójogszabályok alkalmazása

– Személyi jövedelemadó jellemzői, főbb változásai

– Társasági adó jellemzői, főbb változásai

– Kisvállalati adó (KIVA) jellemzői, főbb változásai

– Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) jellemzői, főbb változásai

– Általános forgalmi adó (Áfa) jellemzői, főbb változásai

– Helyi adók jellemzői, főbb változásai

– Illeték jellemzői, főbb változásai

– Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (Ekho) jellemzői, főbb változásai

– Társadalombiztosítási járulék (TB) jellemzői, főbb változásai

– Szociális hozzájárulási adó (Szocho) jellemzői, főbb változásai

– Adózás rendje jellemzői, főbb változásai

– Az adótörvény legfontosabb, a lakosság tájékoztatása szempontjából lényeges feladatok

– Bevallási kötelezettségek, a legfontosabb nyomtatványok megismerése, kitöltés gyakorlása.

A tananyagegység sorszáma és megnevezése

2. Számviteli ismeretek

A tananyagegység célja:

A továbbképzésben résztvevő személyes gondoskodást végzők sajátítsák el az alapvető számviteli ismereteket, és azok változásait.

A tananyagegység óraszáma:

16 óra(elmélet: 12 óra, gyakorlat: 4 óra)

A tananyagegység tartalmi elemei:

– Alapvető számviteli ismeretek, számviteli alapfeladatok

– Bizonylati renddel kapcsolatos alapfeladatok, bizonylatok kiállítása, ellenőrzése, tárolása, továbbítása, szigorú számadás alá tartozó bizonylatok nyilvántartása

– A számvitelben alkalmazható könyvviteli számlák típusai

– A számlák kiállításának tartalmi és formai követelményei

– Kötelezettségek, kintlévőségek kezelése

– Bevételi és kiadásipénztár bizonylatok, szigorú számadású nyomtatványok kezelése

– A pénzforgalom általános szabályai

– Fizetési módok (átutalás, beszedés, készpénzfizetés)

A tananyagegység sorszáma és megnevezése:

3. Munkajogi ismeretek

A tananyagegység célja:

A továbbképzésben résztvevő személyes gondoskodást végzők sajátítsák el munkajogi alapismereteket és azok változásait.

A tananyagegység óraszáma:

16 óra(elmélet: 12 óra, gyakorlat: 4 óra)

A tananyagegység tartalmi elemei:

– A Munka Törvénykönyvének főbb sajátosságai

– A munkaviszonnyal kapcsolatos főbb szabályok

– A munkaszerződések tartalmi és formai követelményei

– A munkavállalók és munkáltatók jogai és kötelességei

– A munkaügyi jogviták esetei egy kisebb településen

6. A program célcsoportja: Meghatározott bemeneti feltételekkel rendelkező (Általános iskola nyolc elvégzett évfolyama), személyes gondoskodást végző személyek, akik szeretnének átfogó ismereteket szerezni a legfontosabb adózási, számviteli, munkajogi témákban és az azokat érintő változásokról. szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, tanácsadó

7. A program által közvetlenül érintett munkakörök: –

 

8. program által közvetlenül érintett ellátotti csoport, csoportok: étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat, támogató szolgálat, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű szolgáltatása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, utcai szociális munka, idősek nappali ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, hajléktalan személyek nappali melegedője, időskorúak gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, idősek otthona, fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek támogatott lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, szenvedélybetegek támogatott lakhatása, család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

 

9. A szerezhető továbbképzési pontérték: 42

10. A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően

11. A program időtartama: 48 óra

 • az elméleti órák száma: 36 óra 75%
 • a gyakorlati órák száma: 12 óra 25%

12. A továbbképzés intenzitása: szakmai személyes kontaktóra: 1×8 óra/alkalom

13. A továbbképzés teljesítésének feltételei:

 • Maximális hiányzás mértéke a program időtartamának 20 % – a.
 • számonkérés formája: írásbeli
 • Írásbeli számonkérés: írásbeli feladatsor teljesítése
 • A számonkérés tartalma: a tananyagegység során elsajátított ismeretanyag, technikák
 • A megszerezhető minősítés: Megfelelt/Nem felelt meg
 • A megfelelt minősítésről Igazolást állítunk ki.

14. A program tervezett helyszíne: országos (minimum 20 fő, maximum 35 fő/csoport)

15. A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 96.000 Ft/fő

16. A program engedélyszáma: T-05-015/2023

17. A program minősítése érvényes: 2026. március 31.

Kommunikációs kompetenciák fejlesztése

A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és vizsgakövetelményéről szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet alapján

 

1. A minősített továbbképzési program fajtája: választható továbbképzés

2. A minősített továbbképzési program típusa: szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás

3. A továbbképzést szervező szervezet megnevezése és címe, vagy a továbbképzést szervező természetes személy neve és címe: Perfekt Zrt., 1118 Budapest, Számadó u. 19. 1.em. 1.ajtó

4. A program címe: Kommunikációs kompetenciák fejlesztése

5. A program célja, tartalma, részletes tematikája:

 • A program célja: A személyes gondoskodást végző személyek kommunikációs készségeinek fejlesztése, a kommunikáció és konfliktuskezelési hatékonyság kialakítása.
 • b. A program tartalma, részletes tematikája:

 

A tananyagegység sorszáma és megnevezése:

1. Ismerkedés, csapatépítés

A tananyagegység célja:

A továbbképzésben résztvevő ismerje meg a tréning szabályait, céljait, és ismerje meg a tréning további résztvevőit.

 A tananyagegység óraszáma:

1 óra

 A tananyagegység tartalmi elemei:

– Bemutatkozás,

– A tréning céljának megfogalmazása közösen a csoporttal

– Az elvárások és fenntartások megfogalmazása

– A tréning menetének bemutatása

– Ismerkedést szolgáló interaktív játékok, feladatok

A tananyagegység sorszáma és megnevezése

2. A kommunikációs készség fejlesztése

A tananyagegység célja:

Olyan kommunikációs stílus megtanítása, amellyel a továbbképzésen résztvevő hatékonyan és magabiztosan képes kifejezni gondolatait, véleményét. Megismerheti a kommunikáció fajtáit, jellemzőit.

A tananyagegység óraszáma:

4 óra

A tananyagegység tartalmi elemei:

– A kommunikáció alapfogalmainak, szabályainak megismertetése

– A kommunikáció céljai és alapelvei

– A hatékony kommunikáció eszközei, csatornái

– Az értő figyelem jelentése, módszere és alkalmazása – a félreértések elkerülése, a másik meghallgatása.

A tananyagegység sorszáma és megnevezése:

3. Az önismeret, szakmai önismeret

A tananyagegység célja:

A továbbképzésben résztvevő ismerje meg a saját belső énjét és ez által pontosabb képet kapjon személyiségéről és képességeiről, amely segít abban, hogy fejlődjön, javítsa társas készségeit, kommunikációját. Képes legyen önmaga érvényesítésére, céljainak elérése érdekében.

A tananyagegység óraszáma:

5 óra

A tananyagegység tartalmi elemei:

– „Én kép – más kép” ahogy a résztvevők önmagukat látják, és ahogy mások látják őket: különbözőségek, egyezőségek

– A személyiségtípusokból adódó önkifejezési sajátosságok, mint az együttműködés hatékonyságának javítási lehetőségei

– Az egyéni erősségek, és korlátok felismerése

– Szerepek, és azok súlyozása a mindennapokban

– Élethelyzetekben az asszertív, passzív és agresszív viselkedések behatárolása

– Példák az egyes magatartástípusokra

– A mentális egészség

A tananyagegység sorszáma és megnevezése:

4. A testbeszéd, kommunikáció a kapcsolatokban, kommunikációs sémák

A tananyagegység célja:

A továbbképzésben résztvevő ismerje meg a kommunikációs sémákat az intézményesült kapcsolatokban, és a mindennapjai során. Képes legyen a megfelelő kommunikációs sémák kiválasztására, a céljainak elérése érdekében.

A tananyagegység óraszáma:

5 óra

A tananyagegység tartalmi elemei:

– Verbális és non-verbális kommunikáció

– Az információ jelentősége a személyközi kapcsolatokban

– Egy és kétirányú kommunikáció

– Kommunikációs sémák, kommunikációs zavarok

– Munkahelyi és magánéleti kommunikáció: különbségek, hasonlóságok

– Az élethelyzetnek megfelelő viselkedési forma megválasztása, szerepek

– Tudatosság a kommunikációban

– Szervezeti és nyilvános kommunikációs tér eredményes használata

– A verbális, non-verbális és metakommunikáció használatát segítő gyakorlatok

– Az eredményes gyakorlatok attitűddé fejlesztése

A tananyagegység sorszáma és megnevezése:

5. Az asszertív kommunikáció

A tananyagegység célja:

A továbbképzésben résztvevő hatékonysága javul azokban a helyzetekben, amelyben a saját érdekeit kell érvényesíteni. A résztvevő megismeri saját kommunikációs stílusát, ezek eredményességre gyakorolt hatását. Elsajátítja azokat a módszereket, amelyekkel az asszertívitás zónájában tarthatja saját és partnere viselkedését.

A tananyagegység óraszáma:

5 óra

A tananyagegység tartalmi elemei:

– Asszertívitás, a hatékony önérvényesítés kommunikációja

– Az agresszív, passzív, asszertív kommunikáció

– A passzív kommunikáció:

 • okai és jellemzői
 • következménye
 • legyőzése

– Az agresszív kommunikáció:

 • gyökerei és tipikus helyzetei
 • kivédése
 • megváltoztatása

– Bennragadás az agresszív-passzív kommunikációban – Kilépés az asszertív kommunikáció alkalmazásával

– Az asszertívitás hasznossága/jelentősége az intézményesült kapcsolatokban, és a magán szférában

– Az asszertív kommunikáció működése és eredménye:

 • az asszertív közlés megfogalmazása
 • az „én-üzenetek” megformálása.

– Az együttműködés kialakításához szükséges készségek fejlesztése

A tananyagegység sorszáma és megnevezése:

6. A megterhelő kommunikációs helyzetek kezelése, konfliktuskezelési technikák

A tananyagegység célja:

A továbbképzésen felszínre kerüljenek a munkavégzéssel, együttműködéssel kapcsolatos általános jellemzők, működési mechanizmusok, nehézségek, problémák. A résztvevők ismerjék fel saját szerepüket és a megoldásban való felelősségüket a nehézségek kapcsán. A résztvevők beazonosíthatják saját konfliktuskezelési technikájukat, felmérhetik azok hatékonyságát vagy éppen céltalanságát.

A tananyagegység óraszáma:

5 óra

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A tananyagegység tartalmi elemei:

– Saját szerepünk a konfliktusokban és annak megoldásában

– Hogyan váltsunk szemléletet, hozzáállást egy adott konfliktus helyzetben saját önérvényesítésünket erősítve, de mégis figyelembe véve a konfliktus helyzetet

– Mi a konfliktus?

– A konfliktus fajtái – konfliktuskezelési stílusok

– Egyéni problémakezelési hibák

– Konfliktus dinamika

A program célcsoportja: Meghatározott bemeneti feltételekkel rendelkező (Általános iskola nyolc elvégzett évfolyama), személyes gondoskodást végző személyek, akik szeretnék kommunikációjukat komplex módon fejleszteni, ezáltal képessé válni újszerű, váratlan helyzetek hatékony megoldására, az emberekkel való hatékony kommunikációra.

szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, tanácsadó

7. A program által közvetlenül érintett munkakörök: –

 

8. A program által közvetlenül érintett ellátotti csoport, csoportok: étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat, támogató szolgálat, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű szolgáltatása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, utcai szociális munka, idősek nappali ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, hajléktalan személyek nappali melegedője, időskorúak gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, idősek otthona, fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek támogatott lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, szenvedélybetegek támogatott lakhatása, család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

 

9. A szerezhető továbbképzési pontérték: 32

10. A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően

11. A program időtartama (szakmai személyiségfejlesztés): 25 óra

12. A továbbképzés intenzitása: szakmai személyes kontaktóra: 1×8 óra/alkalom, vagy 1×9 óra/alkalom

13. A továbbképzés teljesítésének feltételei:

 • Maximális hiányzás mértéke a program időtartamának 20 % – a.
 • számonkérés formája: előre megadott helyzetgyakorlatokból egy gyakorlat bemutatása szóban.
  • Gyakorlati feladatmegoldás: önálló gyakorlati feladatmegoldás, mely átfogóan tartalmazza a tananyagegységeket.
 • A számonkérés tartalma: a tananyagegység során elsajátított ismeretanyag, technikák.
 • A megfelelt minősítésről Igazolást állítunk ki.

14. A program tervezett helyszíne: országos (minimum 12 fő, maximum 15 fő/csoport)

15. A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 90.000 Ft/fő

16. A program engedélyszáma: S-05-002/2023

17. A program minősítése érvényes: 2026. március 31.

Pályázatkészítés alapfokon képzési tájékoztató

A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és vizsgakövetelményéről szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet alapján

 

1. A minősített továbbképzési program fajtája: választható továbbképzés

2. A minősített továbbképzési program típusa: szakmai tanfolyam

3. A továbbképzést szervező szervezet megnevezése és címe, vagy a továbbképzést szervező természetes személy neve és címe: Perfekt Zrt., 1118 Budapest, Számadó u. 19. 1.em. 1.ajtó

4. A program címe: Pályázatkészítés alapfokon

5. A program célja, tartalma, részletes tematikája:

 • A program célja: A személyes gondoskodást végzők a továbbképzés elvégzésével olyan ismeretek, pályázatírási technikák és gyakorlati tudás birtokába jutnak, amelyek ismeretében sikeresen készíthetik el a hazai és az EU által kiírt pályázatokat és felkészültek lesznek a pályázati rendszerek új intézkedéseinek fogadására, eljárásrendjének elsajátítására.
 • A program tartalma, részletes tematikája:

 

A tananyagegység sorszáma és megnevezése:

1. A pályázati rendszer

A tananyagegység célja:

A továbbképzésben résztvevő személyes gondoskodást végzők sajátítsák el a pályázatfigyelés technikáit és módszereit, a pályázati rendszert. A pályázatokhoz kapcsolódó tájékoztatási és nyilvánossági követelményeket.

 A tananyagegység óraszáma:

8 óra(elmélet: 5 óra, gyakorlat: 3 óra)

 A tananyagegység tartalmi elemei:

– A Strukturális Alapok céljai, működési rendszere és irányelvei

– Információk a 2013-2020, 2021-2027 között tervezett fejlesztésekről, pályázati programokról

– A 2013-2020, 2021-2027. között tervezett európai uniós pályázati programok alapvető dokumentumai

– Hazai operatív programok, akciótervek, pályázati kiírások

– A pályázatfigyelés módszertana, a forráskeresés módszerei

– A pályázatokhoz kapcsolódó tájékoztatási és nyilvánossági követelmények

A tananyagegység sorszáma és megnevezése

2. A pályázatok menedzselése

A tananyagegység célja:

A továbbképzésben résztvevő személyes gondoskodást végzők sajátítsák el a  pályázatírás módszereit, gyakorlati vonatkozásait, a projekttervezés módszertanát, a költség és pénzügyi tervezés eszközeit és módszereit.

A tananyagegység óraszáma:

12 óra(elmélet: 7 óra, gyakorlat: 5 óra)

A tananyagegység tartalmi elemei:

– A projekttervezés módszere, a jó projekt jellemzői, a tervezéshez szükséges logikai lépések. A helyzetelemzés, a fenntarthatóság elemzés, és a kockázat elemzés gyakorlati jelentősége

– Az uniós projektek pénzügyi szabályai, azok alkalmazása a projektek pénzügyi tervének összeállításánál

– A pályázati kiírások felépítése, a pályázati dokumentáció összeállításának, kitöltésének folyamata és az elbírálás lépései, valamint a döntéshozatali struktúra

– A támogatásból megvalósuló projektekhez kapcsolódó, alapvető közbeszerzési szabályok

6. A program célcsoportja: Meghatározott bemeneti feltételekkel rendelkező (Általános iskola nyolc elvégzett évfolyama), személyes gondoskodást végző személyek, akik szeretnének átfogó ismereteket szerezni a pályázatokhoz kapcsolódó tájékoztatási és nyilvánossági követelményekről, a  pályázatírás módszereiről, gyakorlati vonatkozásairól, a projekttervezés módszertanáról, a költség és pénzügyi tervezés eszközeiről és módszereiről.

szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, tanácsadó

7. A program által közvetlenül érintett munkakörök: –

8. A program által közvetlenül érintett ellátotti csoport, csoportok: étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat, támogató szolgálat, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű szolgáltatása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, utcai szociális munka, idősek nappali ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, hajléktalan személyek nappali melegedője, időskorúak gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, idősek otthona, fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek támogatott lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, szenvedélybetegek támogatott lakhatása, család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

9. A szerezhető továbbképzési pontérték: 32

11. A program időtartama: 20 óra

 • az elméleti órák száma: 12 óra 60%
 • a gyakorlati órák száma: 8 óra 40%

12. A továbbképzés intenzitása: szakmai személyes kontaktóra: 1×8 óra/alkalom, vagy 1×4 óra/alkalom

13. A továbbképzés teljesítésének feltételei:

 • Maximális hiányzás mértéke a program időtartamának 20 % – a.
 • számonkérés formája: írásbeli
 • Írásbeli számonkérés: írásbeli feladatsor teljesítése
 • A számonkérés tartalma: a tananyagegység során elsajátított ismeretanyag, technikák
 • A megszerezhető minősítés: Megfelelt/Nem felelt meg
 • A megfelelt minősítésről Igazolást állítunk ki.

14. A program tervezett helyszíne: országos (minimum 20 fő, maximum 35 fő/csoport)

15. A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 32.000 Ft/fő

16. A program engedélyszáma: T-05-016/2023

17. A program minősítése érvényes: 2026. március 31.

Spórolj akár 500 000 Ft-ot és 1,5 évet!

Jelentkezz június 30-ig Vállalkozási Mérlegképes Könyvelő képzésünkre a kedvező feltételekért!

2024 júliustól hatósági képzéssé alakulnak a könyvelő képzések, ami jelentős szigorításokkal és ár- valamint időtartam növekedéssel jár.